top of page

Общи условия

Скъпи клиенти, моля, запознайте се с общите ни условия при работа с нас!

Потвърждаване на оферта и срокове за плащане

Всяка изпратена оферта към клиенти има валидност 3 седмици от датата на изпращане от старана на агенцията. Ако не бъде потвърдена в този срок, тя може да бъде променяна от страна на агенцията, при последваща комуникация. Ако офертата бъде потвърдена, тя не може да бъде променяна от страна на агенцията, освен в случай на промяна на параметрите на събитието, желанията на клиентите или при форсмажорни обстоятелства, свързани с трети лица, които са извън контрола на агенцията. 

Потвърждаването на офертата се случва само със заплатено капаро, като то е в размер на 50% от сумата на офертата с ДДС. Всякакъв друг вид информиране на агенцията за намерението на клиентите да използват нейните услуги, от типа на имейл или устно обещание, не обвързват агенцията с ангажимент да поеме събитието или да запази датата. 

Офертата може да се променя и финализира не по-късно от понеделника на седмицата преди седмицата на сватбата. Ако след това възникнат промени в параметрите на събитието или желанията на младоженците, агенцията не може да гарантира промяна на офертата и същото качеството на изпълнение, ако се съгласи да модифицира офертата. 

В срок от 14 дни след подписване на договора агенцията трябва да получи 50% от стойността на офертата, с което сумарно са платени 100% от от стойността на офертата преди самото събитие. Ако не е възникнало такова плащане, агенцията няма ангажимент към спазване на офертата или към връщане на капарото. 

След протичане на събитието агенцията събира отдадения инвентар под наем и в седем-дневен срок информара клиентите за нанесени щети, липси и повреди по инвентара. В случай на такива, инвентарът се заплаща от клиента по себестойност в пълен размер. При желание от страна на клиента, клиентът може да присъства или да изпрати негов представител, който да присъства на констатацията на липсите и щетите. Ако клиентът изрично не е заявил желанието си да присъства или да изпрати представител в писмен вид предварително и не е направил връзка между двете страни, се счита, че е съгласен с констатираните липси и щети. Моментът на прибиране на инвентара се договаря между агенцията и хотела/ресторанта/залата на провеждане на събитието и следва да бъде приет от клиента или представителя. Ако въпреки предварителна уговорка, клиентът или представителя не се появи или закъснее за момента на прибирането на инвентара, се счита, че е съгласен с констатираните липси и щети в негово отсъствие. 

Срокове за принт материали

Срокът за изработване на принт материали е 14 дена от получаване на плащането, одобряването на дизайна или изпращането на окончателната информация за съдържанието на принт материалите (което настъпи последно) или ако това е част от оферта за декорация, 14 дена преди датата на сватбата (до тогава младоженците трябва да са изпратили окончателна информация, да са платили 100% от офертата за декорация и да са одобрили дизайна). Сватбена агенция "Мелодика" няма задължение за извършва коректорски или редакционни услуги или да превежда изпратени текстове на други езици. При използване на различни езици в поканите, клиентът се съгласява с ограниченията на самите шрифтове по отношение на съдържание на специални символи и други. 

Подреждане на картички с имената на гостите и номера на масите

Сватбена агенция "Мелодика" поема отговорност за правилното подреждане на картички с имената на гостите, само при пълно съответствие на изписването на имената на гостите на картичките и на схемата за разпределението им (предоставено от клиента). Ако няма такова пълно съответствие, агенцията не носи отговорност за грешки, възникнали от грешна схема, употреба на умалителни имена и прякори, лошо форматиране, нечетлив почерк и други. Ако списъкът съдържа чуждестранни имена и полът на гостите има значение за разпределянето на подаръчетата, младоженците имат задължение да упоменат пола на госта изрично и конкретно. Предаването на картичките с имената на гостите и списъците за разпределение, трябва да станат поне 5 дена преди събитието. Ако се предадат след това, картичките с имената трябва да бъдат подредени и сортирани от младоженците по маси и по ред на поставяне.  

Рекламации

Тъй като след предаване на декорацията, букета на булката и други стоки и услуги, агенцията не носи отговорност за транспорта и съхранението им и евентуалната промяна от страна на гостите на сватбата, рекламации се приемат само в момента на получаване на стоката или услугата. Ако не е изказано съображение за качеството на предоставената стока или услуга, се приема, че клиентът е удовлетворен от получаната стока или услуга. 

Комуникация с клиенти

Сватбените агенти имат срок за отговаряне на въпроси на клиенти от 1 работен ден, като нямат задължение да поддържат комуникация след 18 часа и преди 9 часа в работни дни, както и през уикендите. 

Задължения на сватбения агент при организация на сватба

Сватбеният агент работи по организационните задачи, които са предварително уговорени в сватбения пакет и договора по предварително изпратената времева рамка. Сватбеният агент няма задължение да съдейства със задачи, извън сватбения пакет и лични задачки, поставени от младоженците, от типа на превод на документи и легализация и други, освен ако това не е част от пакета. 

Поръчка на цветя за сватбата

При поръчка на цветя от чужбина сватбената агенция не носи отговорност за неосъществена доставка по причина на повреден или спрян на границата транспорт, унищожен при пътуването товар и всякакви други причини, които възпрепятстват доставката. В такъв случай агенцията е длъжна да намери най-доброто решение за спазване на най-близка визия до първоначално говорената без да се осъществяна промяна в цената. Клиентът не може да изисква връщане на капаро. 

Връщане на капаро

Платено капаро не се връща, предотстъпва и се използва само по изпратената оферта, а не по различни от включените в офертата стоки и услуги. 

Изпращане на примерни снимки

Клиентът се окуражава да изпраща примерни снимки, за да илюстрира желанията си, но приема, че получената стока или услуга няма да е изцяло идентична на тази от снимката. Цветята са различни по визия и големина, имат различно качество през различните сезони и различно място на отглеждане, което прави абсолютно идентичното спазване на визията невъзможно. 

 

Окончателна оферта за декорация

Офертата за декорация се финализира не по-късно от 14 дена преди самата сватба и следва да бъде одобрена в тридневен срок от младоженците. Ако младоженците не прочетат офертата или не дадат отговор или комантар по нея, агенцията счита, че клиентът е одобрил  офертата и тя се изпълнява в последния си вид. Клиентът не може да изисква промени по нея непосредствено преди събитието или след събитието. 

Промени на офертата в деня на събитието

Ако поради причина на лошо време, забрана от старана на ресторанта или друга пречка, независеща от агенцията, част от декорацията не може да бъде осъществена от страна на агенцията или бъде преместена на друго място, клиентът не може да изисква да не заплати за нея. В такъв случай агенцията има отговорност да изпълни по възможно най-добър начин декорацията, според новите изисквания и ограничения по своя преценка.   

 

bottom of page